Sanacija podjetja

Sanacija podjetja je možna tudi z lastnimi močmi, če sanacijski koncept obljublja znatno, trajno izboljšanje poslovnega rezultata z realno prognozo dobička, če podjetje do tedaj ostane plačilno sposobno in če — v primeru kapitalske družbe — ni prezadolženo. S finančnega vidika je najpomembnejše, da se lastniki podjetja odrečejo izvzemom in morebiti prispevajo dodatne vložke, da okrepijo lastni kapital. Družabniki kapitalske družbe se morajo zavedati, da se posojila, ki so jih dali družbi v finančno stabilnih časih, v skladu s predpisi prekvalificirajo v lastni kapital, če jih kljub finančni krizi družbe niso odpovedali. Če družabniki dovolijo, da se njihove terjatve iz posojilne pogodbe prekvalificirajo v lastni kapital, je potrebno o nastali okrepitvi lastnega kapitala obvestiti predvsem banke — upnike, in sicer v obliki opombe k bilanci družbe. Pravno jasnost o prekvalifikaciji svojih posojil v lastni kapital zagotovijo družabniki tako, da objavijo podrejen status za svoje terjatve, tj. za vračilo posojila in plačilo obresti. S tem, da v finančni krizi družbe pustijo svoja družabniška posojila v družbi, družabniki prispevajo k sanaciji svojega podjetja. Vodstvo podjetja naj v iniciativnih pogovorih z bankami-kreditorji pojasni sanacijski koncept in poskusi preprečiti, da bi banke odpovedale kreditne pogodbe ali zmanjšale kontokorentne  kreditne linije, saj podjetje tako praktično ne bi več imelo (alternativne) možnosti najema kreditov. Če je več bank odobrilo kontokorentne kreditne linije, naj jih podjetje — če tega zaradi slabega finančnega stanja ni že storilo — po možnosti izkoristi v polnem obsegu. Če je podjetje kreditno linijo v višini n.pr. 500.000 DE aktualno izkoristilo samo do 385.000 DE, obstaja nevarnost, da bo banka znižala kreditno linijo s 500.000 DE na sedanjo izkoriščenost 385.000 DE tako, da bo ne bo več izvrševala plačilnih nalogov (n.pr. nalogov za nakazila, vnovčitve čekov in menic) v breme računa. Dokler banka ne pojasni, kako se bo obnašala v bodoče, naj na ta račun ne prihajajo več nobena plačila strank, saj bodo ti dobropisi uporabljeni za odplačilo kontokorentnega kredita in bodo avtomatsko znižali kreditno linijo. Takšne reakcije podjetja v sili pa predstavljajo samo premostitveno pomoč za nekaj tednov in ne morejo nadomestiti zaupanja vredne skupne rešitve z vsemi bankami-upniki. Ob velikih izgubah, ki so izčrpale lastni kapital ali ga celo spremenile v negativnega, ki ni krit z lastnim kapitalom« na aktivni strani) je uspeh sanacije praviloma odvisen od pripravljenosti upnikov, da se v okviru zunajsodne poravnave (delno) odpovedo svojim terjatvam. Izredni donosi, ki se zaradi odpisa dolga pojavijo v saniranem podjetju, so pod določenimi pogoji Zakona o dohodnini davka prosti, da ne bi učinkovali v nasprotju z načrtovanim izbrisom dolgov podjetja. Pogoj za strukturno premagovanje finančne krize je pripravljenost vseh glavnih upnikov, da prispevajo k sanaciji. Prispevek k sanaciji je največkrat ta, da se upniki odpovedo delu svojih terjatev, predvsem kadar podjetju v pravni obliki kapitalske družbe, zadruge ali osebne družbe brez fizične osebe kot jamčevalca grozi stečaj zaradi prezadolženosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CommentLuv badge